Rezervišite Vaš let








Više opcija


Prtljag

Prtljag se prevozi kao predat (čekirani prtljag) i nepredat (ručni prtljag).

Predat  prtljag se prevozi u skladišnom prostoru aviona.

Određen je dimenzijama i težinom koje je propisao avio prevoznik. Prevoznik ima pravo provere težine i dimenzija čekiranog prtljaga.

Za predat prtljag, putniku se kao potvrda o preuzimanju izdaje prtljažni identifikacioni privezak (tag), koji je putnik dužan da sačuva u slučaju reklamacije.

Svaki komad prtljaga koji putnik želi da preda, mora biti označen sa spoljašnje i unutrašnje strane identifikacionom oznakom na kojoj stoji ime putnika i njegova kontakt adresa u mestu dolaska (na primer adresa hotela). Ime naznačeno na toj oznaci mora odgovarati podacima na putnoj karti i ostalim putnim ispravama.

Prtljag, uključujući i onaj sa zip zatvaračem, mora biti zatvoren, kako tokom prevoza ne bi došlo do otvaranja.
Prevoznik ne odgovara za prtljag koji odmah nakon sletanja nije preuzet.

Prevoz prtljaga i stvari koje bi mogle ugroziti sigurnost leta, i koje bi prilikom avio prevoza mogle biti oštećene ili su neprikladno zapakovane, prevoznik može isključiti iz prevoza pre poletanja ili u toku leta.

Ručni prtljag koji  putnik može poneti sa sobom u avion određen je dimenzijama i težinom koje je propisao avio prevoznik. Prevoznik ima pravo provere težine i dimenzija ručnog prtljaga.   
 
U kabini aviona se besplatno mogu prevoziti i sledeći predmeti za ličnu upotrebu:
- mala ženska torba
- kaput, šal ili pokrivač
- kišobran ili štap
- fotoaparat, video kamera, dvogled, lap-top ili mobilni telefon
- korpa za dete i hrana za dete tokom leta
- naočare i ortopedska pomagala za invalidne putnike

Posebna vrsta prtljaga
Isključivo uz prethodnu saglasnost avio prevoznika, pod uslovima koje je odredio avio prevoznik, moguće je prevoziti:

Životinje (prevoz se sprovodi na odgovornost putnika, i samo na onim mestima u kojima je to važećim propisima dopušteno).
Prevoz se sprovodi: u putničkom delu aviona (u kabini) ili u skladišnom prostoru kao roba.

Prevoz oružja i municije: oružje svih vrsta može biti primljeno na avio prevoz samo na onim mestima u kojima je to važećim propisima dopušteno. Oružje mora biti nenapunjeno, zakočeno i smešteno isključivo u skladišnom prostoru aviona. Municija, koja je svojim svojstvima eksplozivna, spada u tzv. opasni teret i može se prevoziti prema uslovima navedenima u IATA priručniku za prevoz opasnog tereta.

Preuzimanje predatog prtljaga
- Putnik je dužan da preuzme svoj prtljag odmah po sletanju. 
- Prtljag može preuzeti jedino vlasnik prtljažnog lista i identifikacionog priveska. Prevoznik nije dužan da proverava da li je vlasnik prtljažnog lista i identifikacionog priveska preuzeo prtljag i ne odgovara za gubitak, štetu, ili druge troškove koji bi nastali putniku.
- U slučaju gubitka prtljaga , putnik je dužan da slučaj odmah prijavi na Lost and Found šalteru aerodroma. U slučaju oštećenja prtljaga, žalbu treba podneti na šalteru avio kompanije. Za sve troškove prouzrokovane gubitkom ili oštećenjem prtljaga odgovara avio kompanija.

Putnik je dužan da se informiše o pravilima za prtljag pre kupovine avio karte.

Dozvoljenu količinu predatog prtljaga možete proveriti prilikom pravljenja rezervacije, biranjem opcije “detalji leta”.
Naši agenti su spremni da vam pruže sve neophodne informacije o količini dozvoljenog prtljaga, kao i o uslovima doplate dodatnog prtljaga.

"Iako putujemo širom sveta da pronađemo lepotu,
moramo je nositi i u sebi, inače je pronaći nećemo"
Ralf Valdo Emerson


Copyright © 2020 by FILIPTRAVEL. Sva prava su zadržana.